Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení SVS

9. 1. 2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy: Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Lázně Toušeň. Čl. 1 Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

1) Ochranným pásmem se stanovují následující katastrální území: 

619159 Čelákovice 708020 Káraný 767859 Lázně Toušeň 792764 Mstětice 708038 Nový Vestec 748366 Otradovice 609269 Stránka u Brandýsa nad Labem 619230 Záluží u Čelákovic 609226 Zápy

2) Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území: 

602060 Benátecká Vrutice 725218 Polerady u Prahy 607517 Borek nad Labem 609251 Popovice u Brandýsa nad Labem 609048 Brandýs nad Labem 734284 Předměřice nad Jizerou 609773 Brázdim 735035 Přerov nad Labem 614955 Břežany II 738247 Radonice u Prahy 615056 Bříství 619213 Sedlčánky 620220 Černíky 748382 Skorkov 658481 Dehtáry 752169 Sojovice 632937 Dřevčice u Brandýsa nad Labem 609170 Stará Boleslav 638960 Hlavenec 753807 Stará Lysá 644803 Horoušany 755231 Starý Vestec 658499 Jenštejn 792772 Svémyslice str. 2 z 5 660922 Jirny 762385 Šestajovice u Prahy 788490 Kozovazy 771414 Tlustovousy 680931 Lhota u Dřís 771422 Tuklaty 689556 Litol 771856 Tuřice 689505 Lysá nad Labem 775738 Úvaly u Prahy 791008 Martinov 787558 Vykáň 698067 Mochov 788503 Vyšehořovice 702404 Nehvizdy 791016 Záryby 609234 Ostrov u Brandýsa nad Labem 792781 Zeleneč 724149 Podolanka 

Čl. 2 Opatření v ochranném pásmu 

1. Obcím v ochranném pásmu se nařizuje: 1.1. provést nejpozději do 16. 1. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS nejpozději do 16. 1. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvss@svscr.cz; 1.2. informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků; 1.3. zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat; 1.4. spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků; 2. Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje: 2.1. zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, 2.2. sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit na krajskou veterinární správu tel.č. +420 720 995 204 2.3. neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný. Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí. 2.4. k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a aby tyto záznamy byly na požádání předloženy orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. 3. V ochranném pásmu se nařizuje: 3.1. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají: 3.1.1.žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství, str. 3 z 5 3.1.2.přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány; 3.2. dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy; 3.3. zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu krajské veterinární správy, 3.4. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, 3.5. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí, 3.6. zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě, a dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa 3.6.1.z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo 3.6.2.vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni. Uvedené zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky. Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti. 

Čl. 3 Opatření v pásmu dozoru  

1. Obcím se v pásmu dozoru nařizuje: 2. provést nejpozději do 16. 1. 2017 soupis všech komerčních chovatelů drůbeže. Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS nejpozději do 16. 1. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza - Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvss@svscr.cz; 3. informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků; 4. zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat; 5. spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků; 6. V pásmu dozoru se nařizuje: 7. zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky; 8. zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti. 9. dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy, str. 4 z 5 10. neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný. 11. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají: 11.1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství, 11.2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány; 12. zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy; 13. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí; 14. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.  

Čl. 4 Sankce 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 

Čl. 5 Poučení o nákaze 

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky. 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení  

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  

MVDr. Otto Vraný ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj